Terminai ir sąlygos

SĄVOKOS

Žemiau rasite sąvokų sąrašą su reikšmėmis šiose paslaugų teikimo sąlygose.

a. „Sutartis“ reiškia Paslaugų teikimo sąlygas.

b. „Taikytini teisės aktai” reiškia įstatymus, kurie šiuo metu galioja Lietuvos Respublikoje.

c. „Svetainė“ reiškia šią bei kitas susijusias DeepFin paslaugų svetaines, tačiau netaikoma trečiųjų šalių svetainėms, į kurias galite rasti nuorodų iš DeepFin svetainės arba kurios yra kaip nors susijusios su DeepFin teikiamomis paslaugomis.

d. „Paslauga” ir „Paslaugos” reiškia apskaitos paslaugas bei kitas su mažu ir vidutinio dydžio verslu susijusias paslaugas bei palaikymą.

e. „Naudotojas” reiškia asmenį, kuris turi DeepFin paskyrą ir naudojasi DeepFin Paslaugomis.

f. „Palaikymas” reiškia tiek mokamą, tiek nemokamą pagalbą DeepFin naudotojams, svetainės lankytojams ir trečioms susijusioms šalims.

g. „DeepFin„, „mes”, „mus” reiškia visus UAB Deepfin padalinius.

h. „Platforma” reiškia svetainę bei visas mobiliąsias bei internetines aplikacijas (programėles), kurių pagalba pasiekiamos DeepFin teikiamos Paslaugos bei DeepFin darbuotojai.

i. „Partneriai” reiškia visus DeepFin partnerius, tiekėjus, subrangovus bei jų darbuotojus.

j. „Jūs„, „Lankytojas“ ir „Naudotojas” reiškia asmenį, kuris lankosi DeepFin svetainėje arba naudojasi DeepFin Platforma ir kitomis  teikiamomis paslaugomis.

K. “Slaptažodis” – reiškia slaptažodį, PIN kodą ar paslaptį (security token), kuris naudojamas identifikuojant ir/arba autentifikuojant Platformos ar Svetainės naudotoją. 

BENDROJI DALIS

 1. BENDROJI DALIS
  1. DeepFin suteikia Jums galimybę neperleidžiant kitiems naudotis DeepFin teikiamomis paslaugomis taip, kaip tai nurodyta šiose Paslaugų teikimo sąlygose. Jūs sutinkate nepažeisti mūsų bei mūsų Partnerių intelektinės nuosavybės bei jos teisių. Jūs sutinkate laikytis visų licencijos sutarties sąlygų.
  2. Jūs suprantate, kad už interneto ryšį bei visą įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant mobiliuosius įrenginius, kompiuterį, modemą, spausdintuvą bei kitą įrangą, kuri būtina naudojantis Paslaugomis, būsite atsakingas pats. Jūs taip pat būsite atsakingas už interneto ryšio bei įrangos veikimą.
  3. Jūs sutinkate, kad visi pranešimai, atskleidimai, sutartys ir kita komunikacija, kurią mes Jums pristatysime, atitinka elektroninių dokumentų teisės aktus, įskaitant reikalavimą, kad tokie dokumentai turi būti rašytiniai, pasiekiami, peržiūrimi, spausdinami ir saugojami Jūsų.
  4. DeepFin naudotojai gali suteikti teises kitiems Platformos autorizuotiems naudotojams. Tokie autorizuoti naudotojai gali turėti priėjimą prie informacijos ir atlikti įvairius veiksmus, įskaitant bet neapsiribojant dokumentų dalijimąsi, sąskaitų išrašymą, dokumentų valdymą bei kitus veiksmus, kuriems naudotojai savo vardu suteikė teises. Jeigu Jūs įmonės vardu administruojate savo DeepFin paskyrą, Jūs turite teisę suteikti tokį priėjimą autorizuotiems Platformos naudotojams.
  5. Mes galime, be atskiro pranešimo ir atsakomybės, papildyti arba pakeisti šias Paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant bet neapsiribojant ir paslaugų imtį, paslaugų laiką, reikalingus įrenginius paslaugoms pasiekti. Mes taip pat galime apriboti geografines vietas, kuriose mūsų Paslaugos gali būti teikiamos.
  6. Paslaugų naudotojai yra atsakingi už savo naudotojo vardo bei slaptažodžio saugumą. Naudotojai yra atsakingi už bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus su asmeniniu slaptažodžiu prie DeepFin paskyros, įskaitant ir neautorizuotus prisijungimus.
  7. Jūs prisiimate visišką atsakomybę ir turite užtikrinti, kad visa informacija, duomenys ir dokumentai naudojami, atskleidžiami ir suvedami į sistemą yra tikslūs ir patikimi ir nepažeidžia mūsų turinio gairių.
  8. Jūs atstovaujate ir galite patvirtinti, kad turite visus būtinus sutikimus ir laikotės visų taikytinų teisės aktų, įskaitant bet neapsiribojant privatumo reikalavimų, kurie susiję informacijos atskleidimu ir naudojimusi DeepFin  teikiamomis paslaugomis. DeepFin neprisiima atsakomybės dėl informacijos, duomenų ir dokumentų, kurie buvo suvesti naudojantis DeepFin paslaugomis, tikslumo, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip. Duomenų įvedimas bei jų saugojimas nereiškia mūsų patvirtinimo, kad jie neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra tikslūs, įvesti laiku, iki galo užpildyti ar patikimi.
 1. NAUDOJIMOSI SĄLYGOS
  1. Jūs sutinkate naudotis DeepFin Paslaugomis tuo tikslu, kuriuo šios Paslaugos yra skirtos ir tik vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis.
  2. Susikūrę DeepFin paskyrą, Jūs sutinkate ir demonstruojate, kad mums teiksite tik tikrą, aktualią ir iki galo užpildytą tikslią informaciją registracijos formoje ir klausimyne. Savo registracija patvirtinate, kad sutinkate mums patikėti asmeninę informaciją tais tikslais, kurie yra paminėti Privatumo politikoje. Pasirinkę naudotojo vardą bei Slaptažodį būsite atsakingas už šių duomenų konfidencialumą.
  3. Jūs esate visiškai atsakingas už visus veiksmus Jūsų paskyroje. Esant neautorizuotam prisijungimui prie Jūsų paskyros, nedelsiant informuokite mus. Jūs neturėsite jokių priekaištų DeepFin ir DeepFin partneriams dėl bet kokių patirtų nuostolių ir atsakomybės, jeigu kažkas pasinaudos Jūsų paskyra su ar be Jūsų žinios.
  4. Jūs turėsite atlyginti žalą, kurią DeepFin arba DeepFin partneriai patirs dėl veiklos Jūsų paskyroje, nepaisant to ar buvote dėl to tiesiogiai kaltas.
 1. AUTORINĖS TEISĖS, PREKĖS ŽENKLAS IR INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
  1. DeepFin priklauso visa intelektinė nuosavybė, susijusi su svetainės URL adresais, Platforma, mobiliąsias programėles, medžiaga, produktais, svetainės turiniu, svetainės dizainu, svetainės išdėstymu, nuotraukomis, tekstu, įrankiais bei programine paslaugų teikimo įranga, išskyrus Jūsų duomenis ir informaciją, kurią pateikiate mums naudodamiesi DeepFin teikiamomis paslaugomis. Techninės procedūros, procesai, konceptai ir metodika naudojami mūsų programinėje įrangoje yra prekybinė paslaptis. Naudojimasis mūsų teikiamomis paslaugomis nereiškia intelektinės nuosavybės pardavimo ar perdavimo naudotojams. Nepažeidžiant pirmiau minėtų nuostatų, bet kokia informacija arba duomenys, naudotojo suvesti į mūsų programinę įrangą arba kitaip mums perduoti, visada liks naudotojo nuosavybė. Tam, kad DeepFin galėtų teikti savo paslaugas, naudotojas suteikia neapmokestinamas pilnas teises visame pasaulyje naudotis naudotojo suteiktu turiniu.
  2. Visa medžiaga, įskaitant svetainės, Platformos ir bei programėlių turinį, yra apsaugota galiojančių intelektinės nuosavybės teisės aktų. Atsižvelgiant į Jūsų nuosavybės teisę į naudotojo turinį ir duomenis, DeepFin pasilieka visas teises naudoti šiuos duomenis. Naudotojas taip pat imsis visų įmanomų veiksmų užkirsti kelią neautorizuotam DeepFin programėlės bei ten esančios informacijos naudojimui, kopijavimui ar perkėlimui.
  3. Nepaisant aukščiau išvardintų sąlygų, naudodamiesi paslaugomis galite, vadovaudamiesi žemiau nurodytomis sąlygomis, naudoti atskirus ekrano rodinius (ekrano nuotraukas). Jūsų ekrano rodiniai turi atitikti šias sąlygas:
   1. draudžiama daryti DeepFin programėlės beta versijų ekrano nuotraukas, išskyrus tuos atvejus, kai beta versija buvo komerciškai pristatyta plačiam naudojimui;
   2. ekrano nuotraukos gali būti naudojamos tik su tikslu iliustruoti;
   3. ekrano nuotraukų naudojimas nereiškia DeepFin patvirtinimo ar sutikimo;
   4. ekrano nuotraukose negali matytis jokių mūsų parašytų komentarų;
   5. ekrano nuotraukose nėra jokio trečiųjų šalių turinio; ir
   6. naudojimas nepažeidžia nei vienos iš paslaugų teikimo sąlygų.
  4. DeepFin turi teises į keletą prekių ženklų, kurie yra naudojami svetainėje ir programėlėje. DeepFin nesuteikia naudotojams jokios teisės ar licencijos naudoti DeepFin prekių ženklus ar logotipą, nebent atskiroje sutartyje aprašyta kitaip.
 1. DRAUDIMAS NAUDOTI
  1. Naudotojai pasiekti ir naudotis informacija, skirta Paslaugoms teikti, gali tik teisėtais tikslais. Draudžiama naudotis šia informacija apgaulingiems ir neteisėtiems veiksmams, dėl kurių grėstų administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, atlikti.
  2. Naudotojai, vadovaujantis sveiku protu, sutinka neviešinti, neskelbti, nekelti, neplatinti, neįvesti neteisėtos, nesąžiningos, kenkėjiškos, grasinančios, įžeidžiančios, nepadorios, skatinančios etninę ar rasinę nesantaiką, amoralios ar panašios informacijos.
  3. Naudotojas nenaudoja jokių priemonių, norėdamas apriboti ar užkirsti kelią kitam naudotojui pasiekti DeepFin platformą ir ja naudotis.
  4. Naudotojas neturi teisės įkelti į DeepFin platformą medžiagos, kuri pažeistų intelektinės nuosavybės teises arba medžiagą, kuri bereikalingai apkrauna mūsų svetainių, sistemų ir įrangos veikimą. Draudžiama naudotis DeepFin paslaugomis tokiu būdu, kuris galėtų blokuoti prieigą, sugadinti ar išjungti DeepFin platformą ar bet kurį iš mūsų serverių. Draudžiama bandyti įgauti neautorizuotą priėjimą prie kitų DeepFin naudotojų paskyrų.
  5. Draudžiama įkelti bet kokius virusais užkrėstus elektroninius dokumentus, medžiagą ar programinę įrangą, kuri galėtų sugadinti kito mobilaus įrenginio ar kompiuterio veikimą. Visai tokio tipo įkeltai medžiagai galioja taikytini teisės aktai.
  6. Naudotojams draudžiama nuomoti, parduoti, sublicencijuoti, paskirti ar kitaip tvarkytis su programine įranga jeigu yra nesilaikoma intelektinės nuosavybės teisių.
  7. Naudotojams draudžiama skatinti komercinius interesus, klastoti ar ištrinti informaciją DeepFin platformoje, rinkti asmeninę informaciją be mūsų išreikšto sutikimo, pažeisti galiojančius teisės aktus, susikurti netikrą asmenybę arba naudoti DeepFin klaidinguose teiginiuose.
 1. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
  1. Naudotojai ir lankytojai sutinka visiškai atleisti nuo atsakomybės DeepFin dėl visų rūšių žalų, kaštų, skundų, reikalavimų, skolų, veiksmų, įsipareigojimų, teisinių mokesčių, išmokėjimų (trumpai – „pretenzijų“), įskaitant, bet neapsiribojant negautą pelną, netiesioginę, atsitiktinę, specialią ar baudžiamąją žalą, žinomą ar nežinomą, kuri gali atsirasti iš ar būti susijusi su (i) šia sutartimi, (ii) DeepFin ir trečiųjų šalių paslaugų naudojimusi, (iii) DeepFin platformos naudojimusi, (iv) virusais arba paslaugų teikėjų gedimais arba prieigos prie interneto sutrikimais, (v) naudojimo teisių arba duomenų praradimu, netiksliais duomenimis, neteisingais apskaičiavimais (išskyrus atvejus aprašytus šiose paslaugų teikimo sąlygose), prastova, tapatybės vagyste, klastojimu be leidimo, arba (vi) bet kokia informacija, dokumentais, medžiaga, įrankiais, komunalinėmis paslaugomis, produktu ar duomenimis, susijusiais su DeepFin paslaugų ir programinės įrangos naudojimu; nepriklausomai nuo to ar tokios pretenzijos yra pagrįstos sutartimi, net jeigu mes buvome informuoti apie tokios pretenzijos tikimybę, arba apie tokios pretenzijos atsiradimą buvo galima nuspėti, neprisiimant bet kokios šiose sąlygose ar programinės įrangos licenzijoje nurodytos žalos atlyginimo pakankamumo ar nepakankamumo.
  2. Užtvirtinant, DeepFin ir mūsų partneriai jokiais atvejais neatsako už jokią prarasto pelno ar bet kokią netiesioginę, pasėkminę, išimtinę ar atsitiktinę žalą, patirtą jūsų ar jūsų partnerių trečiųjų šalių, susijusią su šia sutartimi arba naudojimąsi arba negalėjimą naudotis svetaine arba paslaugomis, nepaisant to, kad mes buvome įspėti apie galimą žalą.
 1. PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS
  1. DeepFin gali nutraukti Paslaugų teikimą Jums bet kuriuo metu be atskiro pranešimo, įskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Jūs pažeistumėte šias sąlygas. Naudotojai gali naudotis teikiamomis paslaugomis tol, kol sutartis nėra nutraukta vienos iš dviejų šalių remiantis šios ar kito susijusios sutarties sąlygomis. Žemiau nurodytos priežastys, kuriomis sutartis gali būti nutraukta:
  2. Priežastys, nurodytos pagrindinės Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo sąlygose.
   1. Jums išduotas įspėjimas apie sutarties sąlygų nesilaikymą, tačiau per 7 dienas pažeidimo neištaisėte.
   2. Bendrovės atveju, priėmus nutarimą, kad būtų nutraukta verslo veikla, išskyrus susijungimą ar rekonstravimą.
  3. Po sutarties nutraukimo Jūsų priėjimas prie DeepFin platformos bus iš karto užblokuotas.
 1. NUOSAVYBĖ IR ATSKLEIDIMAS
  1. Jums priklauso visi Jūsų verslo asmeniniai duomenys, turinys ir visa informacija, kurią įvedate ir naudodamiesi DeepFin paslaugomis. Mes nepretenduojame į Jūsų nuosavybę. Nepaisant to, kas išdėstyta ankščiau, mums gali tekti atskleisti Jūsų duomenis šiais atvejais:
   1. sukčiavimo prevencijos ir teisėsaugos tikslais;
   2. laikantis bet kokio teisinio, valstybinio ar reguliavimo reikalavimo;
   3. mūsų advokatams, susijusiems su bet kokiu teisiniu procesu;
   4. laikantis teismo reikalavimų.
  1. Jeigu mums reikėtų atskleisti Jūsų duomenis ar informaciją, mes dėsime visas pastangas, kad galėtumėme pagrįstai pranešti apie aplinkybes ir, jei įmanoma, teisę užginčyti tokį sprendimą. Mūsų Privatumo politika išsamiau aprašo kaip stengiamės apsaugoti Jūsų privatumą ir apriboti Jūsų asmeninės informacijos atskleidimą.
 1. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS, TAIKOMŲJŲ PROGRAMŲ SĄSAJOS IR TURINYS
  1. Naudodamiesi mūsų teikiamomis Paslaugomis ir naršydami mūsų svetainėje ir programėlėje galite susidurti su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis ar nuorodomis į jų svetaines.
  2. Kai kurios Paslaugų funkcijos sąveikauja su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui “Google” ar „Nordigen“, ir labai priklauso nuo trečiųjų šalių taikomų programų sąsajų (API). Jeigu bet kuriuo metu tokios trečiosios šalys nebesuteiktų mums priėjimo prie jų per jų taikomąsias programų sąsajas, mes galime nustoti teikti šias trečiųjų šalių paslaugas be teisės suteikti Jums grąžinamąją išmoką ar kompensaciją.
  3. Jūs pripažįstate, kad tokios trečiosios šalys yra visiškai nepriklausomos nuo DeepFin ir kadangi mes jų nekontroliuojame, mes neprisiimame jokios atsakomybės už negalėjimą naudotis bet kuriuo iš šių šalių svetainių turiniu. Be to, mes bet kuriuo metu, savo nuožiūra ir be įspėjimo, galime nutraukti teikti mūsų taikomųjų programų sąsajas tokioms trečiųjų šalių paslaugoms. Jūs pripažįstate, kad priimate riziką dėl tokių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų siūlomų produktų ir paslaugų naudojimo.
  4. Jūs pripažįstate, kad tokių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų interneto svetainių ir paslaugų naudojimas priklauso nuo trečiųjų šalių paslaugų teikėjų nustatytų terminų, sąlygų ir politikų, išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžiama ar pakeista taikytinų teisės aktų.
  5. Jūs aiškiai atleidžiate mus nuo bet kokios atsakomybės nuo pretenzijų, kylančių dėl trečiųjų šalių produktų naudojimo ar paslaugų teikimo, ar nesugebėjimo tokiais produktais ar paslaugomis naudotis.
  6. Tokių trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, susijusių su DeepFin teikiamomis paslaugomis, prieinamumas nėra patvirtinimas, garantija ar atstovavimas trečiosios šalies produktų ar paslaugų tinkamumui, kokybei ar tikslumui.
 1. SUTIKIMAS DUOMENŲ EKSPORTUI

Lankytojas ir naudotojas sutinka, kad mes galime išsaugoti jo / jos sandorių informacijos, surinktos naudojantis DeepFin paslaugomis, kopijas. Mes nesidalinsime asmenine informacija, išskyrus atvejus, aprašytus privatumo politikoje.

 1.  FORCE MAJEURE

Nei viena iš šalių negali būti laikoma atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų nesilaikymą arba nesėkmę, atsiradusią dėl kokio nenumatyto įvykio atsiradimo, kurio nebuvo galima suvaldyti, įskaitant, bet neapsiribojant stichines nelaimes, elektros tiekimo sutrikimus, serverių gedimus, trečiųjų šalių paslaugų teikėjo gedimus ar paslaugų nutraukimus, embargus, darbo ginčus, streikus, riaušes, karą, potvynius, sukilimus, įstatymų pakeitimus ir vyriausybes veiksmus. Šaliai, kuri buvo paveikta tokio nenumatyto įvykio, turi būti atleista kasdien nuo tos dienos, kuomet prasidėjo nenumatytas įvykis.

 1. ATSKYRIMAS

Visos šios paslaugų teikimo sąlygų nuostatos, neatsižvelgiant į tai, kaip jos yra sugrupuotos ar susijusios gramatiškai, yra skirtos viena nuo kitos. Jeigu kuri nors iš šių sąlygų turėtų būti laikoma negaliojančia, likusios naudojimo sąlygos išlieka toliau galiojančios.

 1. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI IR GINČŲ SPRENDIMAS

Visus ginčus dėl sutarties sąlygų nesilaikymo sieksime išspręsti šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka. Ginčai dėl Naudotojo sutarties bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

 1. TEISINIS DEEPFIN STATUSAS

Svetainė https://deepfin.io/ ir pavadinimas DeepFin yra UAB Deepfin nuosavybė.

 1. KALBA

Jūs sutinkate, kad ši Sutartis ir visos kitos susijusios sutartys, licencijos, politikos ir kita medžiaga bus parašytos lietuvių kalba.

 1. PRIVATUMO POLITIKA

DeepFin privatumo politika yra neatsiejama šios sutarties dalis. DeepFin privatumo politika yra paremta galiojančiais teisės aktais ir gali būti keičiama ar pildoma.

PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS

DeepFin gali nutraukti Paslaugų teikimą Jums bet kuriuo metu be atskiro pranešimo, įskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Jūs pažeistumėte šias sąlygas. Naudotojai gali naudotis teikiamomis paslaugomis tol, kol sutartis nėra nutraukta vienos iš dviejų šalių remiantis šios ar kito susijusios sutarties sąlygomis. Žemiau nurodytos priežastys, kuriomis sutartis gali būti nutraukta:
Priežastys, nurodytos pagrindinės Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo sąlygose.
Jums išduotas įspėjimas apie sutarties sąlygų nesilaikymą, tačiau per 7 dienas pažeidimo neištaisėte.
Bendrovės atveju, priėmus nutarimą, kad būtų nutraukta verslo veikla, išskyrus susijungimą ar rekonstravimą.
Po sutarties nutraukimo Jūsų priėjimas prie DeepFin platformos bus iš karto užblokuotas.